Showing posts with label 0905331768. Show all posts
Showing posts with label 0905331768. Show all posts

Tay quai ly giấy - sleeeve coffee - cover coffee

Một tay sóng đơn giản, được làm từ giấy Kraft/sóng E/Dublex… Nó giống như lớp bảo vệ chống lại nhiệt tỏa ra từ chiếc, làm giảm nhiệt độ của ...
Read More

Tay quai ly giấy - sleeeve coffee - cover coffee

Một tay sóng đơn giản, được làm từ giấy Kraft/sóng E/Dublex … Nó giống như lớp bảo vệ chống lại nhiệt tỏa ra từ chiếc, làm giảm nhiệt độ ...
Read More